Ochrana osobných údajov

 

 

 

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť B&B Trading spol. s r. o. so sídlom Vinohradnícka 3, 821 06 Bratislava, IČO: 31337937, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 3961/B (ďalej len „prevádzkovateľ“). V záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov je možné prevádzkovateľa kontaktovať na bbtrading@netax.sk alebo telefonicky na čísle +421 903 411 356.


Spôsob získavania osobných údajov

• Osobné údaje sú získavané od dotknutej osoby jej registráciou vo formulári umiestnenom na stránke https://www.btrading.sk alebo pri uzatvorení kúpnej zmluvy s dotknutou osobou.


Rozsah osobných údajov

• Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje v rozsahu: oslovenie, titul, krstné meno, priezvisko, adresa (ulica, mesto, PSČ), e-mail a telefónne číslo.
• Dotknutá osoba zodpovedá za to, že osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi sú skutočne jej osobnými údajmi, sú pravdivé, úplné a správne. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zároveň je oprávnená a povinná, kedykoľvek zistí, že jej osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú neúplné, nesprávne alebo je potrebná ich aktualizácia, upozorniť na túto skutočnosť prevádzkovateľa.


Účel a právny základ spracúvania

• Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje za účelom splnenia jej povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, ako aj za účelom uzavretia a riadnej realizácie zmluvy uzavretej medzi B&B Trading s. r. o. a dotknutou osobou.

Prevádzkovateľ spracúva uvedené osobné údaje na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“). Následkom odmietnutia poskytnúť osobné údaje je nemožnosť uzavretia predmetnej zmluvy, prípadne nemožnosť realizácie zmluvy. B&B Trading s. r. o. bude osobné údaje spracúvať na vyššie uvedené účely do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), maximálne však 10 rokov od zániku zmluvy.
• B&B Trading s. r. o. zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje aj s cieľom kontaktovať dotknuté osoby v súvislosti s novinkami a ponukami svojich služieb. Takéto spracúvanie je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa propagovať a poskytovať údaje o svojich produktoch a službách. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje na tento účel po dobu 10 rokov od ich získania.
• Dotknutá osoba môže poskytnúť súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, na reklamné a prieskumné činnosti (zisťovanie spokojnosti zákazníka, ponuka tovarov a služieb, a to akýmkoľvek spôsobom vrátane volania a zasielania e-mailov) na právnom základe vyplývajúcom z čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutie osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľné.
• Po splnení účelu spracúvania, po uplynutí doby spracúvania osobných údajov alebo v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľ zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov v súlade GDPR.


Poučenie o právach dotknutej osoby

• Dotknutej osobe sa zaručujú všetky práva podľa kapitoly III GDPR. Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva:
• žiadať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú o nej osobné údaje spracúvané,
• právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
• právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov,
• právo podať sťažnosť/návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +421 /2/ 3231 3220, email dozor@pdp.gov.sk.

B&B Trading s. r. o. vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v tomto dokumente. Ďalej vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

B&B Trading s. r. o. bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.